Въведение

Преди масовото навлизане на затворените горивни камери в нашия бит много хора пристъпваха към изграждане на открити камини. Отчитайки съвременните методи в каминостроенето, част от тези хора сега са изправени пред въпросите какво да правят с вече съществуващите открити огнища и дали те могат да бъдат превърнати в безопасно отоплително съоръжение. Други, които искат да имат открит огън в дома си, се озовават пред подобна дилема – какво би им донесло и какво биха загубили, ако се сдобият с открито огнище. С настоящото изложение ще се опитаме да дадем отговор на тези въпроси.
Откритите камини се отличават с ниско КПД - едва 15-20%

Eфективност

Въпреки това този тип камини продължават да са атрактивен избор, тъй като техният външен вид е по–нетрадиционен, по–иновативен и акцентът е поставен върху дизайнерското присъствие. Към изграждане на открита камина обаче е препоръчително да се пристъпи, когато отоплението на даденото жилище е решено по друг начин. Трябва да се има предвид, че дори когато съотношението на всички размери на откритата камина е правилно и тя е включена към комин, осигуряващ необходимата по–висока тяга, има опасност от остатъци на вредни газове в помещението. Ето защо такава камина не трябва да се оставя да работи без наблюдение.
Обикновено открито огнище

Обикновено открито огнище

Дизайнерска открита камина на Дявач

Дизайнерска открита камина на Дявач

Ефективността скача значително

Затвяране на открито огнище с врата

По–лесно осъществимият, но по–неефективен начин е откритата камина да се затвори с остъклена метална врата със съответни на светлия отвор форма и размери. В този случай от съществено значение е наличието или отсъствието на скарен елемент и пепелник в огнището на камината. Ако такива липсват, тогава вратата трябва да бъде проектирана така, че да може през нея да се вкарва и да се регулира въздухът за горене. Когато откритото огнище има скара и пепелник, не е задължително да се монтират клапи за въздуха за горене. С други думи, подходящата конструкция на вратата, предназначена за затваряне на откритата камина, предопределя подобряването на качеството на работа на горивното устройство. Една неправилно изпълнена врата не само че не би подобрила ефективността на камината, но би затруднила допълнително нейната работа.
Врата за сводеста открита камина с месингови орнаменти

Врата за сводеста открита камина с месингови орнаменти

Врата за ъглово отворена открита камина с клапи за въздуха

Врата за ъглово отворена открита камина с клапи за въздуха

Открито огнище преди ...

Открито огнище преди ...

... и след затварянето му с врата

... и след затварянето му с врата

По-ефективно решение в сравнение със затварянето с врата

Затваряне на открито огнище чрез вграждане на горивна камера

Вграждането на затворена горивна камера в откритото огнище подобрява в по-голяма степен ефективността на огнището, отколкото неговото затваряне с врата. Това позволява камината да се превърне във високоефективно съоръжение за отопление, което може да работи с въздух или с водонагряване в зависимост от типа на вградената камера. Изпълнението на такава процедура по вграждане на затворена горивна камера в открито огнище е различна и зависи от редица фактори:

вида и размерите на откритата камина – като конструкция и материали, от които е изградена;
възможността за частично запазване на конструкцията на камината и последващото й възстановяване с елементи на сухото строителство;
нагласата и готовността на клиента да се пристъпи към такова изпълнение.

На базата на дългогодишния си опит в проектирането и разработването на индивидуални по размери и визия горивни камери фирма Дявач може да предложи най-точното и оптимално решение при превръщане на откритата камина в затворена, което да е съобразено с индивидуалните изисквания на ситуацията на клиента. Преминаването от отворен към затворен режим на работа на камината може да бъде осъществено така, че горивното устройство да е с въздух или с вода, да отоплява едно или повече помещения. С ниската си ефективност от едва 15-20% откритото огнище не може да бъде надежден източник на отопление дори за пространството, в което е монтирано. Трансформирането му в затворено горивно устройство повишава ефективността му неколкократно, като това го превръща в отоплително съоръжение с ефективност 78% (колкото е ефективността на вградената затворена горивна камера), което осигурява отопление на по-голяма площ.

На следващите снимки е изобразено затворено горивно тяло, проектирано и изработено за конкретно открито огнище. След неговия монтаж в откритото огнище с камината се отопляват две допълнителни помещения. Конкретната ситуация позволява съобразяване с изискването на клиента почистването да е организирано на гърба на камерата, т.е. през стената на помещението.

Затворено горивно тяло, проектирано и изработено за конкретно открито огнище

Затворено горивно тяло, проектирано и изработено за конкретно открито огнище

В случаите, когато конструкцията на откритата камина е изградена с елементи на сухото строителство /отнася се за частта над горивното пространство/, монтирането на затворена горивна камера в него е по–лесно. Прави се отвор в хотното пространство и се вгражда съответна по габарити и геометрия горивна камера . Това може да сe види на следващите снимки:
Ако частта на камината над горивната камера е иззидана с тухли или с други материали по мокрия способ, то тя трябва да се демонтира изцяло. Причините, които налагат това, са:

  1. Трябва да се направи задължително сигурно и надежно почистване на саждените и органични отлагания по стените на откритото огнище и частта над камерата. Ако това не се изпълни правилно, то при работата на затворената камина, винаги ще се усеща присъствие на дим в съответното помещение;
  2. Трябва да се направи задължителната облицовка на всички стени на новоизградената горна част на камината с каменна вата, каширана с алуминиево фолио;
  3. Трябва да се направи връзката на гърловината на вгражданата камера с отвора на комина, чрез съответната иноксова димоходна тръба и присъединителна розетка по размер на ситуацията с комина;
  4. Трябва задължително да се отвентилира с метални решетки горната част на камината;
  5. Ако долната част на откритата камина няма нужния отвор за входа на въздуха, то в тази част на новоизградената закрита камина също трябва да се постави нужната метална решетка.